Ustawy

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - (treść)
  Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 2. Ustawa „O własności lokali" - (treść)
  Dz.U. 1994 r. Nr 85, poz. 388.
 3. Ustawa „O gospodarce nieruchomościami" - (treść)
  Dz.U. 1997 r. Nr 115, poz. 701-1579.
 4. Ustawa „O odpadach" - (treść)
  Dz.U. 2019 r. poz. 741.
 5. Ustawa „O ochronie danych osobowych" - (treść)
  Dz.U. 2019 r. poz. 1781.
 6. Ustawa „Prawo spółdzielcze" - (treść)
  Dz.U. 1982 r. Nr 30, poz. 1848.
 7. Ustawa „O spółdzielniach mieszkaniowych" - (treść)
  Dz.U. 2001 r. Nr 4, poz. 27.
 8. Ustawa „O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego" - (treść)
  Dz.U. 2001 r. Nr 71, poz. 733.
 9. Ustawa „O dodatkach mieszkaniowych" - (treść)
  Dz.U. 2001 r. Nr 71, poz. 734.
 10. Ustawa „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" - (treść)
  Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 717.
 11. Ustawa „O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" - (treść)
  Dz.U. 1995 r. Nr 133, poz. 654.
 12. Ustawa „O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców" - (treść)
  Dz.U. 1920 r. Nr 31, poz. 178.
 13. Ustawa „O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" - (treść)
  Dz.U. 2018 r. poz. 1716.
 14. Ustawa „Prawo budowlane" - (treść)
  Dz.U. 1994 r. Nr 89, poz. 414.
 15. Ustawa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy" - (treść)
  Dz.U. 1964 r. Nr 9, poz. 59.
 16. Ustawa „O rodzinnych ogrodach działkowych" - (treść)
  Dz.U. 2014 r. poz. 40.
 17. Ustawa „O ochronie konkurencji i konsumentów" - (treść)
  Dz.U. 2007 r. Nr 50, poz. 331.
 18. Ustawa „O rachunkowości"- (treść)
  Dz.U. 1994 r. Nr 121, poz. 591.
 19. Ustawa „O podatku od czynności cywilnoprawnych" - (treść)
  Dz. U. 2000 r. Nr 86, poz. 959.
 20. Ustawa „O podatku od spadków i darowizn" - (treść)
  Dz.U. 1983 r. Nr 45, poz. 207.
 21. Ustawa „Prawo upadłościowe i naprawcze" - (treść)
  Dz.U. 2003 r. Nr 60, poz. 535
 22. Ustawa „Kodeks postępowania administracyjnego" - (treść)
  Dz.U. 1960 r. Nr 30, poz. 168.
 23. Ustawa „O Krajowym Rejestrze Sadowym” - (treść)
  Dz.U. 1997 r. Nr 121, poz. 769
 24. Ustawa „O drogach publicznych” - (treść)
  Dz.U. 2019 r. poz. 698
 25. Ustawa „O księgach wieczystych i hipotece” - (treść)
  Dz.U. 1982 r. Nr 19, poz. 147.
 26. Ustawa „Prawo wodne” - (treść)
  Dz.U. 2017 r. poz. 1566.
 27. Ustawa „Prawo energetyczne” - (treść)
  Dz.U. 1997 r. Nr 54, poz. 348.
 28. Ustawa „O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” - (treść)
  Dz.U. 1991 r. Nr 107, poz. 464.
 29. Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” - (treść)
  Dz.U. 1989 r. Nr 30, poz. 163.
 30. Ustawa „Prawo o notariacie” - (treść)
  Dz.U. 1991 r. Nr 22, poz. 91.
 31. Ustawa „Kodeks postępowania cywilnego" - (treść)
  Dz.U. 1964r. Nr 43, poz. 296.
 32. Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” - (treść)
  Dz.U. 1989 r. Nr 20, poz. 104.
 33. Ustawa „Prawo karne” - (treść)
  Dz.U. 1997 r. Nr 88, poz. 553.