Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości

przyjęte przez Radę krajową PFRN w dniu 10 grudnia 2004 roku

§ 1.

Zarządcą nieruchomości w rozumieniu niniejszego dokumentu jest osoba fizyczna wykonująca zawód zarządcy nieruchomości na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

§ 2.

Zasady etyki zawodowej zarządcy nieruchomości są zgodne z uznanymi zasadami moralności oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Zarządca nieruchomości obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych.

§ 4.

1. Zarządca nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków zawodowych obowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w tym dokumencie oraz dbałości o słuszny interes zamawiającego.
2. Zarządca nieruchomości nie powinien podejmować się wykonywania czynności, które leżą poza polem jego doświadczenia zawodowego, chyba, że za zgodą właściciela nieruchomości i we współpracy ze specjalistą z danej dziedziny.

§ 5.

1. Zarządca nieruchomości obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogłyby zaszkodzić dobrej opinii o zawodzie zarządcy nieruchomości.
2. Postępowanie zarządcy nieruchomości, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych, stanowi naruszenie norm zawartych w tym dokumencie.

§ 6.

W celu profesjonalnej obsługi zamawiającego zarządca nieruchomości obowiązany jest do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, księgowych, finansowych, podatkowych, technicznych i organizacyjnych.

§ 7.

1. Zarządca nieruchomości powinien wykonywać usługi związane z zarządzaniem według swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością.
2. Zarządca nieruchomości powinien znać aktualny stan prawny, techniczny i ekonomiczny zarządzanej nieruchomości.

§ 8.

Zarządca nie może zatajać przed osobą, na rzecz której świadczy usługi zarządzania, istotnych i znanych faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie może osoby takiej wprowadzać w błąd co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§ 9.

1. Zarządcę obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszystko, czego dowiedział się on w związku z wykonywaniem zawodu, a co mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy osób trzecich oraz zamawiającego, chyba że z obowiązku tego zwolniony został przez uprawniony organ.
2. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest w szczególności do nie ujawniania osobom trzecim informacji, które w związku z wykonywanym zawodem zyskał od zamawiającego.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na zarządcy nieruchomości także po zakończeniu umowy zarządzania nieruchomością.

§ 10.

Zarządca nieruchomości pozostaje lojalny wobec interesów zamawiającego i nie angażuje się w żadne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami zamawiającego.

§ 11.

Zarządca nieruchomości nie jest związany żądaniami zamawiającego, a także innych osób jeżeli żądania te pozostawałyby w sprzeczności z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

§ 12.

1. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę.
2. Jeżeli zarządca negocjuje wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością, nie wolno innemu zarządcy, który powziął o tym wiadomość, oferować cenę niższą za tę usługę.
3. Punktu 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku ustalania wynagrodzenia zarządcy w drodze przetargu lub konkursu ofert.

§ 13.

1. Materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości lub w jakikolwiek sposób im szkodzić.
2.Zarządcy nieruchomości nie wolno w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości zgłosili pisemny sprzeciw.

§ 14.

1. Jeżeli nie koliduje to z interesami zamawiających, zarządcy powinni udzielać sobie wzajemnej pomocy w pracy zawodowej.
2. Stosunki pomiędzy zarządcami i innymi uczestnikami rynku nieruchomości powinny opierać się na wzajemnej lojalności i koleżeństwie.

§ 15.

Zarządca utrzymuje nieruchomość w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do inwestowania w tą nieruchomość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz możliwościami finansowymi wynikającymi z umowy zawartej z zamawiającym.

§ 16.

Zarządca nieruchomości prowadzi wymaganą prawem ewidencję księgowo - finansową, odrębną dla każdej zarządzanej nieruchomości.

§ 17.

Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest gromadzenie i staranne przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§ 18.

1. Zarządca nieruchomości, obracając środkami pieniężnymi zamawiającego, w szczególności:
- nie dopuszcza do mieszania środków pieniężnych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi zamawiającego;
- nie wykorzystuje pieniędzy jednego zamawiającego w celu przysporzenia korzyści innemu zamawiającemu;
- zabezpiecza środki finansowe zamawiającego przed wszelkimi dającymi się przewidzieć niekorzystnymi sytuacjami.
2. Środki pieniężne zamawiających zarządca nieruchomości przechowuje na oddzielnych rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości i postępuje z nimi zgodnie z pisemną dyspozycją zamawiającego i postanowieniami umowy.

§ 19.

Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej.

§ 20.

Zawierane umowy o zarządzanie nieruchomością powinny być formułowane jasno i powinny zawierać wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z opisem obowiązków i odpowiedzialności zarządcy, numerem licencji zawodowej zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie i informacją o ubezpieczeniu zarządcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

§ 21.

Zarządca nieruchomości wykonujący czynności zarządzania przy pomocy innych osób wykonujących czynności pomocnicze i działających pod jego bezpośrednim nadzorem, ponosi za ich czynności odpowiedzialność zawodową określoną w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§ 22.

Zarządca nieruchomości może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.

§ 23.

1. Zarządcy nieruchomości nie wolno przyjmować od zamawiającego, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych poza wynagrodzeniem wynikającym z umowy.
2. Zarządcy nieruchomości nie wolno oferować usług zarządzania, przedstawiając je jako wolne od wynagrodzenia.

§ 24.

Zarządca nieruchomości powinien wykazywać wysoką kulturę osobistą w kontaktach z użytkownikami nieruchomości.

§ 25.

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji na temat zarządzanej nieruchomości oraz udostępniać do kontroli wszelkie dokumenty dotyczące zarządzanej nieruchomości, na każde żądanie jej właścicieli.

§ 26.

Zarządca nieruchomości nie może odmówić świadczenia usług zarządzania właścicielowi nieruchomości z powodu rasy, wyznania, płci lub narodowości, jak również uczestniczyć w działaniach mających na celu dyskryminację z wyżej wymienionych powodów.

§ 27.

Zarządca nieruchomości nie przestrzegający norm postępowania i obowiązków zawodowych podlega odpowiedzialności zawodowej.

§ 28.

Niniejsze standardy zawodowe przedkłada się Ministrowi Infrastruktury.