Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie MSWiA „W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych" - (treść)
  Dz. U. 1999 r. Nr 74, poz. 836.
 2. Rozporządzenie MI „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" - (treść)
  Dz. U. 2019 r. poz. 1065.
 3. Rozporządzenie RM "W sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego" - (treść)
  Dz. U. 2004 r. Nr 207, poz. 2109.
 4. Rozporządzenie MI „W sprawie książki obiektu budowlanego" - (treść)
  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1134.
 5. Rozporządzenie MRRiB „W sprawie ewidencji gruntów i budynków”- (treść)
  Dz. U. 2019 r. poz. 393.