Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie MSWiA „W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych" - (treść)
  Dz. U. 1999 r. Nr 74, poz. 836
 2. Rozporządzenie RM "W sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego" - (treść)
  Dz. U. 2002 r. Nr 230, poz. 1924
 3. Rozporządzenie MI „W sprawie książki obiektu budowlanego" - (treść)
  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1134
 4. Rozporządzenie MI „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" - (treść)
  Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690
 5. Rozporządzenie MF „W sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych" - (treść)
  Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1153
 6. Rozporządzenie MRRiB „W sprawie ewidencji gruntów i budynków”- (treść)
  Dz. U. 2001 r. Nr 38, poz. 454
 7. Rozporządzenie MRRiB „W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej”- (treść)
  Dz. U. 2001 r. Nr 38, poz. 455